mlfk.net
当前位置:首页 >> C语言编程:输入两个正整数,求最大公约数和最小公... >>

C语言编程:输入两个正整数,求最大公约数和最小公...

代码如下: //有问题可以QQ联系我: 1609299076#include int main() { int m, n, p, tmp; printf("请输入两个正整数:\n"); scanf("%d %d", &m, &n); p = m * n; while (n != 0) { tmp = m % n; m = n; n = tmp; } printf("最大公约数: %d\n", m)...

main() { int p,r,n,m,temp; printf("Please enter 2 numbers n,m:"); scanf("%d,%d",&n,&m);//输入两个正整数. if(n

#include void main () { int m, n, p, q; printf ("请输入整数m,n的值:\n"); scanf ("%d, %d", &m, &n); p=m*n; while (n!=0) { q=m%n; m=n; n=q; //这段是求最大公约数的算法 } printf ("最大公约数是%d\n", m);//上面的算法n=0时m这时的值就...

两个非零整数的最大公约数就是它们绝对值的最大公约数,最小公倍数是它们的积除以最大公约数 #include #include int f(int a,int b) { int r; r = a % b; while(r != 0) { a = b; b = r; r = a % b; } return b; } int main() { int a, b, r1; sc...

最大公约数:(辗转相除法) 调整顺序使m>=n 循环 m=m%n; 如果m=0,则n为最大公约数,跳出循环。注:%表示取余运算。 n=n%m; 如果n=0,则m为最大公约数,跳出循环。 next 求出最大公约数G后,用m*n/G得到最小公倍数。

#include "stdio.h"void main(){int m,n,temp,a,b;printf("请输入2个正整数m和n:");scanf("%d%d",&m,&n);a=m;b=n;if(m

#includeint main(){ int a,b,g; scanf("%d%d",&a,&b); g=a>b?b:a; while(g>1) if(a%g==0 && b%g==0) break; printf("%d 和%d的最大公约数=%d 最小公倍数=%d\n", a,b, g, a/g*b); return 0;}

#include int main() { int m, n; int m_cup, n_cup, res; /*被除数, 除数, 余数*/ printf("Enter two integer:\n"); scanf("%d %d", &m, &n); if (m > 0 && n >0) { m_cup = m; n_cup = n; res = m_cup % n_cup; while (res != 0) { m_cup = n_...

#include int main(){ int a,b,i,min,max; //a、b存储读入的两个正整数 scanf("%d%d",&a,&b); max = 1; for(i=2;i=a;i--) { if(i%a==0 && i%b==0) min = i; } printf("%d\t%d\n",max,min); //先后输出最大公因数和最小公倍数 return 0;}这个算法...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mlfk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com